rozrachunki z pracownikami 

Dulce Maria | Zbuntowani

Temat: AUTO DO SP Z O.O.-SZYBKO!
...1km przebiegu dla samochodów osobowych ponad 900cm3 wynosi 0,7846 zł. Przykladowo: wspolnik przejechal w danym miesiacu 1.000 km. Wiec mnozysz: 1000 x stawka: 0,7846 = 1000,78zł. I to jest KWOTA PRYCHODU WSPOLNIKA. Kwota ta PODLEGA OPODATKOWANIU POD. DOCH. OD OSOB FIZYCZNYCH. Wylaczona jest z podstawu wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne. Kwote te zaksiegowalabym na koncie 4 "podroze sluzbowe" po stronie Wn (calosc kwoty) i MA na koncie " Rozrachunki z pracownikami" (kwota do wypłaty), "rozrachunki publicznoprawne" (wyliczony podatek). Uzyczajacy musi sie rozliczyc z fiskusem, bo jest to jego przychod.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=16786Temat: księgowość organizacji
...gotówki w kasie) 130 – konto rachunku bankowego (głównego) – ‌............... 131 – konto rachunku pomocniczego (subkonto) - ‌................... 137 – konto lokat bankowych 145 – konto środki pieniężne w drodze (ewidencja przepływu środków jeżeli przepływ trwa dłużej niż 1 dzień) Zespół kont ‟2” – rozrachunki i roszczenia 220 - Rozrachunki z Budżetem Państwa /ZUS, PDOF/ 230 - Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń (umowa o pracę, umowa zlecenie i umowa o dzieło) 240 - Pozostałe rozrachunki - (ewidencja rozrachunków nie wymienionych wyżej) Zespół ‟3” – materiały i towary 310 - Materiały Zespół ‟5” koszty 500 - konto kosztów statutowych 500-1 ‌.............. 500-2 ‌............... 550 – konto kosztów administracyjnych 550-1 zużycie materiałów i energii...
Źródło: punkty-apteczne.pl/viewtopic.php?t=70


Temat: lista płac
Czy sporzadzać listę płac mimo, ze wynagrodzenia za dany miesiac nie były wypłacane i zaksięgować je w księgach, jeżeli dana lista nie może być kosztem bo nie został poniesiony, jak np ustalić rozrachunki z pracownikami w księgach na koniec roku, którym nie została wypłacona pensja. Czy należy naliczć pensję i ją zaksięgować w takiej wysokości jak wynika a Pit 11 sporządzić tylko do faktycznie osiągniętych przychodów pracownika, co wtedy z kosztami uzyskania przychodu i kwotą wolną( na Pit 11 ując koszty i cała kwotę wolna z 12 miesięcy pensja wypłacona i naliczona zgodnie z przepisami tylko z 10 miesięcy. Proszę o pomoc...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=1480


Temat: Do Anusi - 32341
...jest poprawny.Dlaczego w dalszym pytaniu pojawia się" a co z rozbiciem na "5". Koszty według rodzajów i ich rozliczenie - zespół"4" oraz koszty według typów działalności i ich rozliczenie - zespół "5" (tutaj kłania się opracowanie ZPK).Wynikający z deklaracji CIT-2 podatek (zaliczka)księguje się 87/Wn i 22/Ma.W deklaracji PIT-4 wykazuje się podatek jaki potrącono pracownikowi w liście płac: 23/Wn( rozrachunki z pracownikami) i 22/Ma(rozliczenie z budżetem).Rozliczenie podatku VAT 22/Wn(naliczony VAT) 22/Ma(należny VAT)i konto "Rozrachunki z Urz.Skar. z tyt.podatku VAT" Pozdrawiam ALLT
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=32446


Temat: rachunkowość
taa, tyle to ja tez wiem , ale nie chodzi mi o zadania (zadania to mam) tylko o liste płac do zadań z listy rozrachunki z pracownikami.
Źródło: forum.wsb.pl/viewtopic.php?t=1612


Temat: Konta od roku 2011
...z tytułu rozrachunków publicznoprawnych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi są dokonywane rozliczenia. Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań. -Konto 231 - "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności: 1) wypłaty pieniężne lub przelewy...
Źródło: ksiegowoscbudzetowa.pl/viewtopic.php?t=47


Temat: W jaki sposób można rozliczać zaliczki dla pracownika
...na konto ‟Rozrachunki z pracownikiem”. Rachunki wprowadzić do rejestru VAT i: — przeksięgować w opcji rejestry VAT -– inne księgowania lub — skorzystać z automatyzacji – wprowadzając do każdego rachunku (faktury) numer pracownika pobierającego zaliczkę w polu pracownik. Spowoduje to przeksięgowanie z konta Rozrachunki z kontrahentem na Rozrachunki z pracownikiem. 2. W planie kont wprowadzić konto syntetyczne 234 Rozrachunki z pracownikami oraz analitykę do poszczególnych pracowników 234-1 Jan Kowalski , 234-2 Rozrachunki z tyt.zaliczek Ewa Nowak. W danych systemu dopisać kontozaliczek=234. 3. W raporcie kasowym wprowadzić wypłatę – i zadekretować na odpowiednie konto służące rozliczaniu z pracownikiem np.: 234-2. Analogicznie wprowadzać zwrot reszty z zaliczki jako wpłatę. 4. Rachunki i faktury wprowadzić do rejestru VAT tak jak inne...
Źródło: emadar.eu/forum/viewtopic.php?t=85


Temat: Rozrach z pracownikami
ja bym to dał na pozostałe rozrachunki z pracownikami i wsadził oczywiście w koszty
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18818


Temat: weksle
...- Ma konto 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" (w analityce: Weksle spółki z o.o. "X"). III. Księgowania: B. Zapisy w księgach spółki z o.o. "X" - dłużnika IV. Dekretacja: 1. Opłata skarbowa od weksla własnego uiszczona przez pracownika z pobranej zaliczki: 37 zł - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" lub konto zespołu 5 (w analityce: Podatki i opłaty), - Ma konto 23 " Rozrachunki z pracownikami" (w analityce: Konto pracownika). 2. Przekazanie weksla spółce jawnej "Alfa" - z sumą wekslową obejmującą kwotę zobowiązania z tytułu zakupu towarów (36.600 zł) i kwotę dyskonta (722 zł): a) kwota zobowiązania pokryta Wekslem: 36.600 zł - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" (w analityce: Spółka jawna "Alfa"), b) dyskonto: 722 zł - Wn konto 75-1 "Koszty...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=17677


Temat: Rachunkowość finansowa - o sprawdzenie zadań proszę
Po pierwsze podpinasz sie pod inny temat, z którym Twoje pytanie ma tyle wspólnego ze chodzi o rachunkowowsc, w takim sensie mozna zrobic kilka watkow na forum, np: algebra , analiza itd. prowadzac do kompletnego zamieszania. Po drugie sprawdzlam 2 zadanie, blad w operacji 2 to nie są świadczenia na rzecz pracowników tylko rozrachunki z pracownikami, można zaksięgowac na koncie np. "Inne
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=102726


Temat: ZFŚS - księgowanie pożyczek i naliczanie odpisu
Pożyczki Konta używane: 135 - Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami . Wygodnie jest wprowadzić analitykę na koncie 234. Konta analityczne miałyby postać: 234-ZAL lub 234-001 - Zaliczki 234-ZFM lub 234-002 - Pożyczki 851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 1.) Wypłata pożyczki 234-ZFM / 135 2.) Przypis odsetek 234-ZFM / 851 3.) Spłata pożyczek 135 / 234-ZFM Konto 234-ZFM (i również 234-ZAL) powinno być prowadzone analityczie do osoby. Jeżeli zaniechamy prowadzenia...
Źródło: ksiegowoscbudzetowa.pl/viewtopic.php?t=37


Temat: Ostateczne wersje dokumentów do uchwalenia
...operacje na kontach syntetycznych grupuje się w oparciu o prowadzoną dla każdego konta (wymienionego w załączniku nr 1) szczegółową ewidencję analityczną. Ewidencję analityczną, zgodnie z art. 17 Ustawy prowadzi się dla: 1)środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, 2)rozrachunków z kontrahentami, 3) rozrachunków z pracownikami, a w szczególności jako imienną ewidencję wynagrodzeń pracowników zapewniającą uzyskanie informacji, z całego okresu zatrudnienia, 4)operacji zakupu (obce faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do wyceny składników aktywów i do celów podatkowych), 5)kosztów i istotnych dla jednostki składników aktywów, 6)operacji gotówkowych. . 1.4. Metody i terminy inwentaryzowania...
Źródło: punkty-apteczne.pl/viewtopic.php?t=96


Temat: NAJEM - UMORZENIE SPŁATY FAKTUR, PILNE - POMOCY !
Umorzone zobowiązania (niedotyczące operacji finansowych): - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", 23 " Rozrachunki z pracownikami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki", - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne". Podobnie jak "kompensata",umorzenie jest formą zapłaty należności,wobec tego podlega ustawie o VAT.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=7021


Temat: Podstawy rachunkowości - egzamin
">A możecie jeszcze pomóc z tym ? <:3 "Wypłacono z kasy pracownikom zaliczkę na poczet wynagrodzeń 600-" na jakim koncie to zaksięgować? Bo słyszałam że "należności od pracowników", ale trochę to dla mnie niejasne dlaczego tak. AKTYWA: kasa po stronie Ct 600 PASYWA: inne rozrachunki z pracownikami Dt 600 wiesz zawsze mozna sobie jakies tam konto stworzyc to nie problem ani blad
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=23945